Yhdistyksen säännöt

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 

Nimi: Keravan Kori-80 ry
Kotipaikka:Kerava
Osoite:  Kauppakaari 11, liikeh. 6, 04200 Kerava          
Rekisterinumero:129.800
Merkitty rekisteriin: 21.08.1980
Jäljennös annettu:21.08.2014

     

1 §

Yhdistyksen nimi on Keravan Kori-80 ry. Yhdistyksen kotipaikka on Keravan kaupunki Etelä-Suomen läänissä. Yhdistyksen toiminta-alue on Keski-Uudenmaan alue. Yhdistys on perustettu toukokuun 4 päivänä 1980 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran kieli on suomi. 

2 §

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa-, tai huippu-urheilua, erotuomaritoimintaa tai muuta liikuntaharrastukseen liittyvää toimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti. 

3 §

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

1. Tarjoamalla jäsenilleen

 • kilpailutoimintaa
 • koulutustoimintaa
 • valmennus- ja harjoitustoimintaa
 • nuorisotoimintaa
 • tiedotus- ja suhdetoimintaa
 • valistus- ja kasvatustoimintaa
 • kuntoliikuntaa sekä
 • erotuomari- ja toimitsijatoimintaa
 • muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle ruumiillisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia.

2. Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota aktiivisesti osallistumalla sidosryhmätoimintaan, sekä pyrkimällä omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja sille tarpeellisten harjoituspaikkojen ja – välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

3. Harjoittamalla julkaisutoimintaa.

4. Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä tai muuta omaisuutta.

5. Hankkimalla varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi järjestäen erilaisia seuran toimintaan liittyviä tapahtumia mukaan lukien ottelu-, turnaus- ja koulutustapahtumia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja julkaisutoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja –asusteita.

6. Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan

4 §

Seura on Suomen Koripalloliitto Ry:n  jäsen. Seura noudattaa Suomen Koripalloliitto Ry:n sääntöjä ja määräyksiä.

5 §

Seuran jäsenyys syntyy, kun seuran johtokunta hyväksyy henkilön jäsenhakemuksen perusteella jäseneksi. Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan seuran sekä Suomen Koripalloliitto ry:n sääntöjä.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannatusjäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun.

Kannatusjäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

6 §

Jäsen, joka haluaa erota seurasta tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti. Seuran johtokunta voi katsoa jäsenen eronneeksi jos tämä ei ole maksanut vuosittaista jäsen- tai kannatusmaksuaan kahden kuukauden kuluessa sen erääntymisestä.

7 §

Johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen, joka 

 • laiminlyö liittymis-, kausi- tai toimintamaksunsa suorittamisen
 • toimii seuran sääntöjen vastaisesti
 • rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti
 • toimii seuran tai Suomen Koripalloliitto ry:n tarkoitusperien vastaisesti
 • syyllistyy dopingrikkomukseen

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Johtokunnan on kutsuttava koolle seuran kokous vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsottakoon jäsen seurasta erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on erottamispäätöksen vahvistanut.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja. 

8 §

Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannatusjäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran kevätkokous vuosittain.

Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos

 • hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä vähintään 20 vuotta tai
 • on suorittanut kertakaikkisena suorituksena 10 vuoden jäsenmaksut tai
 • on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia.

Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

9 §

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta 

 • ilmoituksella seuran internet -sivuilla tai
 • kirjallisena ilmoituksena jäsenille

10 §

Kevätkokouksessa käsitellään

1.     Kokouksen avaus

2.     Valitaan kokoukselle

a.    puheenjohtaja

b.    sihteeri

c.    kaksi pöytäkirjan tarkistajaa

d.    ääntenlaskijat

3.     Todetaan

a.    läsnäolijat

b.    äänioikeutetut jäsenet

4.     Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5.     Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

6.     Vahvistetaan tulevaksi toimikaudeksi

a.    toimintasuunnitelma

b.    talousarvio

7.     Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi

8.     Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan 3 jäsentä erovuorossa olevien tilalle

9.     Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa

10. Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt

11. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

12. Valitaan edustajat Suomen Koripalloliitto ry:n vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin

13. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11 §:n mukaisesti vireille panemat asiat

14. Kokouksen päättäminen


Syyskokouksessa käsitellään

1.     Kokouksen avaus

2.     Valitaan kokoukselle

a.    puheenjohtaja

b.    sihteeri

c.    kaksi pöytäkirjan tarkistajaa

d.    ääntenlaskijat

3.     Todetaan

a.    läsnäolijat

b.    äänioikeutetut jäsenet

4.     Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5.     Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

6.     Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille

7.     Käsitellään johtokunnan tai jäsenten 11 §:n mukaisesti vireille panemat muut asiat

8.     Kokouksen päättäminen  

11 §

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran jäsenistä on jonkun määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen.

Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat syys- tai kevätkokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta.

12 §

Seuran ja sen johtokunnan kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat ovat kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Johtokunnan pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

13 § 

Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneelle viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä, kannatusjäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. 

14 §

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa kevätkokouksen valitsema johtokunta.

Johtokuntaan kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 6 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikautta estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänen sijaansa, hänen jäljellä olevaksi toimintakaudekseen toisen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä heiltä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti:

 • Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.
 • Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.
 • Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.
 • Vahvistaa tehtävänjaon keskuudessaan sekä valita tarvittavat työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä.
 • Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.
 • Vastata Suomen Koripalloliitto ry:n sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista.
 • Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista.
 • Pitää jäsenluetteloa.
 • Hoitaa seuran taloutta.
 • Päättää kausi- ja toimintamaksuista.
 • Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.
 • Hyväksyä ja erottaa jäsenet.
 • Valita tarvittaessa sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.
 • Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.
 • Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.
 • Luovuttaa tilit toiminnantarkastajille tarkastettaviksi vähintään kaksi viikkoa ennen syyskokousta.

15 §

Seuran toimintakausi on kilpailukausi. Tilikausi alkaa 1. kesäkuuta ja päättyy 31. toukokuuta 1.6.2014 alkaen. Siirtymävaiheessa tilikausi on  1.1.2014 - 31.5.2015. 

16 §

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

17 §

Seuran kokous voi näiden sääntöjen  ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet. 

18 §

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä, on päätöksen saatava läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan ääntenenemmistön kannatus kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisen käsittelemisestä. 

19 §

Jotta seuran purkamisesta koskeva päätös olisi pätevä, on se tehtävä seuran kokouksessa ja kokouksessa läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä vähintään kolmen neljäsosan kannatettava sitä kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa.

Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta. 

20 §

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamista päättäneen jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehenä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin. 

21 §

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.