Jäsenyys

Jäsenyyden synnyn edellytyksiä on kaksi, joiden molempien on toteuduttava. Jäseneksi liittyvän on ilmaistava tahtonsa liittyä jäseneksi ja yhdistyksen tehtävä hyväksyä päätös jäseneksi ottamisesta.

Seuran jäseneksi liitytään jättämällä jäsenhakemus MyClubiin

Seuran johtokunta käsittelee MyClubin kautta tulleen hakemuksen seuraavassa kokouksessaan ja hyväksyy henkilön tämän perusteella jäseneksi.  

Seuran jäsenmaksu kaudella 2023-24 on 75 €.

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan seuran sekä Suomen Koripalloliitto ry:n sääntöjä. Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa (MyClub).

Kannatusjäsenyys

Kannatusjäseneksi seuran johtokunta voi hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai erikseen sovittavan, kertaeräisen kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenellä on puheoikeus mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet

Oikeudet

Yhdistyksen jäsenillä on oikeus käyttää päätäntävaltaa yhdistyksen kokouksissa ja asettua ehdolle yhdistyksen luottamustehtäviin. He voivat halutessaan myös moittia yhdistyksen päätöksiä tuomioistuimessa. Jäsen voi saada tietoja yhdistyksen jäsenluettelosta ja yleensäkin tietoa yhdistyksen toiminnasta. Jäsenillä voi olla myös muita etuja, joista päätetään erikseen. Oleellista on, että yhdenvertaisuusperiaate koskee kaikkia jäseniä. Oikeudet ovat kaikille samat.

Jäsenten yhdenvertaisen kohtelemisen periaate ei kuitenkaan estä urheiluseuraa esimerkiksi tukemasta menestyviä urheilijoitaan pyrkimyksissään kohti huippua suuremmin taloudellisin panostuksin kuin harrasteurheilijoitaan.

Seurassa voi olla eri jäsenryhmiä, joiden jäsenoikeudet eroavat toisistaan (varsinainen jäsen, tukijäsen jne.)

Velvollisuudet

Jäsenen velvollisuuksista päätetään yhdistyksen kokouksissa. Velvollisuuksista, joiden rikkomisesta voi seurata yhdistyksen kurinpitotoimia, on oltava maininta yhdistyslaissa tai yhdistyksen säännöissä. Yhdistyslain mukaan yhdistyksen jäsenillä on aina lojaalisuusvelvollisuus yhdistystä kohtaan. Jäsen ei saa omalla toiminnallaan vahingoittaa yhdistystä. Jäsenellä on myös velvollisuus noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja yhdistyksen tekemiä päätöksiä. Merkittävin yhdistyksen säännöissä määrättävä velvollisuus on maksuvelvollisuus, esimerkiksi jäsenmaksun maksuvelvollisuus.

Jäsenyyden päättyminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä seuran johokunnalle tai sen puheenjohtajalle kirjallisella ilmoituksella tai ilmoittamalla suullisesti erostaan seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet maksujen eräpäivään mennessä. Seuran johtokunta voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos tämä ei ole maksanut vuosittaista jäsen- tai kannatusmaksuaan kahden kuukauden kuluessa sen erääntymisestä.

Yhdistyksestä voidaan myös erottaa jäseniä seuraavilla perusteilla:

  • laiminlyö liittymis-, kausi- tai toimintamaksunsa suorittamisen
  • toimii seuran sääntöjen vastaisesti
  • rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti
  • toimii seuran tai Suomen Koripalloliitto ry:n tarkoitusperien vastaisesti
  • syyllistyy dopingrikkomukseen

Lisäksi yhdistyslaissa on kolme yleistä erottamisen perustetta: jäsen ei ole täyttänyt velvoitteitaan yhdistystä kohtaan, jäsen on toimillaan vahingoittanut yhdistystä tai jäsen ei enää täytä jäsenyyden ehtoja.

Jäsenen erottamisesta päättää yhdistys kokouksessaan, johon erotetulla on oikeus vedota. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Johtokunnan on kutsuttava koolle seuran kokous vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsottakoon jäsen seurasta erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on erottamispäätöksen vahvistanut. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja. 

Päätöksessä on mainittava erottamisen syy. Jäsen voi yhdistyksen kokouksessa äänestää itseään koskevassa erottamisasiassa. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on muutoin varattava tilaisuus selityksen antamiseen paitsi silloin, jos erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Jos erottamisesta sääntöjen mukaan päättää hallitus, voidaan säännöissä määrätä, että jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen säännöissä määrätyssä ajassa yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi.